خوراک صحیح یعنی …

جای خالی رو پرکنید“ خوراک صحیح یعنی ……….” برای ما و دوستان دیگه بنویسید بنظر شما خوراک صحیح یعنی چی؟ باشد که گرسنگان خوراکی صحیح یابند.باشد که گرسنه‌‌ای باقی نماند.باشد که طعام من به‌دور از کشتار،دور از آزار،دور از خشونت،دور از شکم‌بارگی،دور از زیاده‌خواهی،دور از آلودگی و دور از مسکراتخوراکی سالم،به‌اندازهو تمیز باشد. باشد که خوراک من موجب جنگ نگردد. …

خوراک صحیح یعنی … بیشتر بخوانیم »