« خود | من | رنج »

خلاصه نوشتم که از حوصله شما خارج نشه، پس حتما بخونید و برامون بنویسید.‌~ مهرچی ماجرا از اینجا شروع می‌شود از سلسله رویدادهایی که از پس تعامل توده جسمی و ذهنی به واسطه‌ی تحرکات سیستم عصبی نسبت به عوامل درونی یا بیرونی که موجب بروز ساختاری به نام «خود» میگردد. این ساختاری هویت طلب و در تکاپو است،تشکیل شده از …

« خود | من | رنج » بیشتر بخوانیم »